γραμματεῖον

γραμμᾰτ-εῖον, τό,
A that on which one writes, tablets, Ar.Fr.157, Antipho 1.10, Pl.Prt.326d, prob. in Gorg.Pal.6; tablet on which names, etc., are recorded,

λελευκωμένα γ. Arist.Ath. 47.2

, cf. D.46.11, IG12.91.11, etc.
2 bond, document, contract, Lys. 32.7;

κατὰ γραμματεῖον ἡταιρηκέναι Aeschin.1.165

, cf.POxy.1012 Fr. 9 ii 15; account-book, ledger, Ar.Nu.19, D.45.33: freq. written γραμμάτιον.
3 τὸ ληξιαρχικὸν γ. list in which Athenian citizens were enrolled, IG12.79, Is.7.27, D.57.26.
4 will, testament, Is.6.29.
5 pass(?), PPetr.3p.130.
6 memorandum, D.22.23, Jul. ad Ath. 283b; petition, Luc.Peregr.16.
II place where γράμματα were taught, a school, Anon. ap. Suid.
III office of γραμματεύς, Plb.4.87.8, Poll.9.41.
IV public dining-hall in Syria, Posidon.18.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • γραμματείον — γραμματεῑον, το (Α) [γραμματεύς] 1. πίνακας 2. κατάλογος 3. έγγραφο, συμβόλαιο 4. βιβλίο λογαριασμών 5. κατάλογος Αθηναίων πολιτών 6. διαθήκη 7. υπόμνημα 8. το αξίωμα τού γραμματέα …   Dictionary of Greek

 • γραμματεῖον — that on which one writes neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γραμματεῖα — γραμματεῖον that on which one writes neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • РУССКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ — Абант Άβας Danaus Абанты Άβαντες Абарис Άβαρις Абдера Abdera Абдулонома Абдул Abdulonymus Абелла Abella Абеллинум Abellinum Абеона Abeona Абидос или Абид… …   Реальный словарь классических древностей

 • грамотица — ГРАМОТИЦ|А (9*), Ѣ ( А) с. Уменьш. к грамота в 5 знач.: а псалъ грамотицю сью чл҃вкъ. имѩ емѹ кр(с)тьноѥ ˫аковъ. Стих XII–XIII, 1 (запись); азъ же грѣшьнъ… попинъ ст҃го възне[се]ниѩ г҃нѩ. написахъ сию грамоти[цу] ЕвПант XII–XIII, 224 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • CHIROGRAPHUM — in Glossis Graeco Latin. Γραμματεῖον, cautio, instrumentum: h. e. Diploma, scriptum ac pactum, Regum Principumque manibus et subscriptionibus roboratum. In specie postea sic appellari coeperunt eae chartae, tabulae ac instrumenta, quibusin duas… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • LIBERI — apud Graecos 4. erant generum, teste Eust. in Hom. Γνήσιοι, Νότοι, Σκότιοι et Παρθηνίαι Γνήσιος, aliter Ι᾿θαγενὴς dicebatur, qui e matre cive natus esset, Lat. Legitimus. Non enim omnes sine ullo discrimine Liberi, quos patres tollebant in… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • OENOPIDES — vir Mathematicus ex Chio insula, Anaxagorâ aliquanto minor. Diodor. Sic. l. 1. Cum dedicaret in Olympiis tabulam, inscripsit in ea Astrologiam 59. ann. affirmans, hunc magnum esse annum, Aelian. Histor. var. l. 10. c. 7. Fuit autem tabula haec… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PROFESSIO Natalis — Modestino παιδογραφία; apud Romanos. hôc modô olim peragebatur. Postquam, octavô a Nativitate die, Nominalia essent celebrata, profitebantur deinde Patres pueroram nomina publicâ contestatione, quo alludens Appuleius dixit, Pater natum sibi… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • TILIA — seu Philyra, et Papyrus, arbores erant, in quarum libris olim scriptitatum, ita enim Plin. l. 13. c. 11. In foliis primo scriptum: deinde quarundam arborum libris. Et de Tilia quidem, quae φιλύρα Graecis, ita Suidas: φιλύρα, εἶδος δένδρου ἔχον… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • TYRO — I. TYRO aliis Tiro, Graece νέος ςτρατιώτης, πρωτόπειρος, novus miles, an a τείρομαι, etiam de Adolescentibu, ad forensia studia se praeparantibus, apud Plinium et Quintilianum reperitur Instit. Orat. l. 12. c. 6. Erat autem apud Romanos Tyrocinii …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.